Program konferencie FM Camp 2016

(zobraziť detaily všetkých prednášok)

28. 4. 2016 (štvrtok)

8:00 9:30 Registrácia účastníkov  
9:30 9:40 Ing. Stanek Igor, CHASTIA s.r.o.
Zahájenie konferencie

Prípadové štúdie

9:40 10:10 Ing. Brestovanský Peter, COFELY a.s. Úloha FM spoločnosti počas rekonštrukcie nákupného centra Aupark za plnej prevádzky 
(detaily prednášky)
Podpora FM spoločnosti počas komplexnej rekonštrukcie nákupného centra Aupark pre externých dodávateľov počas nočných hodín a uvedenie centra do prevádzkyschopného stavu pred jeho otvorením. Zvýšené nároky klienta na poskytované služby a ich dostupnosť.
10:10 10:40 Ing. Nagy Peter, EUROVEA, a.s. Praktické skúsenosti z výkonu FM v multifunkčnom centre 
(detaily prednášky)
Nosným bodom prednášky je prezentovanie riadenia FM v multifunkčnom centre EUROVEA, kde sa spájajú požiadavky na bezproblémové fungovanie obchodného centra EUROVEA, kancelárskych budov Centrál 1, 2 a 3, dvoch podlaží podzemných garáži, hotela Sheraton a štyroch rezidenčných budov. Neopomenuteľným faktorom je nevyhnutnosť zabezpečenia všetkých služieb FM v čo najkratšom čase, v primeranej cene, ako aj v najvyššej možnej dosiahnuteľnej kvalite. Obsahovo je prednáška venovaná praktickým príkladom zabezpečenia technickej údržby, bezpečnostnej služby, upratovania, zimnej a letnej údržby exteriéru, služieb PO a BOZP a v neposlednom rade energetického manažmentu z pohľadu manažmentu vlastníka objektu.
10:40 11:10 Ing. Váňa Přemysl, EUROVEA, a.s. Property management systém a implementácia špecializovaného SW 
(detaily prednášky)
Implementace a využití specializovaného property management software v obchodně kancelářském komplexu. Rizika a přínosy implementace.
11:10 11:30 Prestávka na kávu
11:30 11:50 JUDr. Mucha Lukáš, M-Market reality, s.r.o. Vznik správcovskej spoločnosti s ohľadom na procesy, právny rámec a chrbtovú kosť - software 
(detaily prednášky)
Prípadová štúdia vychádzajúca z vlastnej skúsenosti z budovania správcovskej spoločnosti s hlavným zameraním sa na hrubý právny rámec, základne procesy a chrbtovú kosť – základný software, v našom prípade Chastia, dopady jeho implementácie na rozpočítavanie energií, čo nám to prinieslo a čo máme pred sebou.
11:50 12:05 Ing. Souhrada Richard, Cushman & Wakefield Property Services Slovakia, s.r.o. Ako môže C&W napomôcť vlastníkovi obchodného centra pri jeho strategických rozhodnutiach 
(detaily prednášky)
12:05 12:30 Mgr. Čarabová Andrea, Svet zdravia, a.s.
Ing. Marada Miroslav, MBA, ENESA a.s.
EPC projekty v nemocniciach Svet zdravia 
(detaily prednášky)
Nemocnice združené v sieti Svet zdravia neustále pracujú na zvyšovaní kvality poskytovania zdravotníckej starostlivosti a súčasne realizujú opatrenia vedúce k efektívnemu fungovaniu podporných procesov. V roku 2015 sme začali s implementáciou EPC projektov. V prezentácii sa dozviete, prečo sme sa rozhodli pre EPC projekt, aké sme mali kritéria výberu partnera, ako riadime identifikované riziká, ako sme nastavili referenčné hodnoty, aké opatrenia sme implementovali, aké máme vyhodnocovacie mechanizmy a aké úspory sme dosiahli.
12:30 12:55 Gečevský Marián, IAM - Intelligent Area Management
Hromada Branislav, IAM - Intelligent Area Management
EQ priestoru 
(detaily prednášky)
Intelligent area management (IAM) zisťuje, či pracovné prostredie uspokojuje elementárne potreby človeka. Emočné pohodlie vplýva na správanie sa a kultúru medziľudských vzťahov. Dokáže znížiť stres, kultivuje tímovú prácu, ale rovnako vie spôsobiť nevďačnosť jednotlivca. Vnímanie vlastností priestoru patrí k nástrojom sociálneho marketingu. Facility management môžu inšpirovať k riešeniam vedúcim k spokojnosti interného klienta.
13:00 14:00 OBED v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad
14:00 14:30 Ing. Orovnický Vladimír, Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia, s.r.o. Efektívne zvyšovanie hospodárnosti prevádzky VRV systémov klimatizácie budov 
(detaily prednášky)
Podiel technologických zariadení budov na ich celkovej spotrebe tvorí v prípade komerčných budov takmer tretinu. Zvyšovanie hospodárnosti prevádzky týchto zariadení preto prináša významné úspory v nákladoch na prevádzku budovy. Príspevok pojednáva o využívaní nepretržitého sledovania a vyhodnocovania prevádzky klimatizačných systémov VRV na zvýšenie ich hospodárnosti. Rovnako sa zaoberá dôležitosťou takejto analýzy pri vyhodnocovaní prínosu rekonštrukcie a obnovy klimatizačných systémov.

IT technológie vo Facility a Property manažmente

14:30 15:00 Ing. Stanek Igor, CHASTIA s.r.o. Využitie CAFM systému pre Property management 
(detaily prednášky)
15:00 15:25 Mgr. Izakovič Matúš, ESM YZAMER s.r.o. Analýza prevádzky zdrojov tepla pomocou online nástrojov yzamer dispečing a heat2go  
(detaily prednášky)
15:25 15:45 Prestávka na kávu
15:45 16:10 Ing. Funtík Tomáš, PhD., BIM asociácia Slovensko Zhodnotenie súčasného stavu na Slovensku a aktuálna výzva BIM pre oblasť FM 
(detaily prednášky)
Prípad integrácie BIM do bežnej praxe sa u nás rodí o niečo ťažšie, pretože nedostáva potrebný priestor a dodnes absentuje podpora štátu. Vo svete je situácia iná a existuje množstvo štandardov, ktoré jednotlivé krajiny implementovali za účelom podpory využitia BIM. Prezentácia hodnotí súčasný stav doma a vo svete ohľadom úrovne používania a rozširenia BIM až po fázu FM.
16:10 16:40 Ing. Baláž Miroslav, PhD., M&P spol. s r.o. Využitie BIMu a BIM modelu pre FM 
(detaily prednášky)
Výhody používania BIM a prepojenie jednotlivých profesii. Následné vyžitie BIM modelu v životnom cykle stavby pre facility manažment.
16:40 17:05 Ing. arch Pasiar Michal, Acrea s.r.o. BIM model a jeho praktické využitie pri správe budov 
(detaily prednášky)
Informácie sú esenciou úspešnosti. Ich hodnota časom rastie. Rýchlosť prístupu k informáciám zabezpečuje úsporu času a tým výhodu, merateľnú ziskom. Dnes u nás používaná metodológia pri správe hnuteľného majetku je postavená častokrát na starých, nepresných a väčšinou dokonca neexistujúcich informáciách. Takýto výkon Facilty manažmentu je neprispôsobivý zmenám a teda neefektívny. Riešením je Facility manažment postavený na presných a neustále aktuálnych informáciách. Riešením je BIM – Building Information Modeling - informačný model budovy.
17:05 17:25 Prestávka na kávu
17:25 17:50 Ing. Máček Robert, ENVIROS, s. r. o. Možnosti financovania projektov cez kreditnú linku Slovseff III a použitie softwaru v energetickom managemente 
(detaily prednášky)
Predstavenie možností financovania projektov energetickej efektívnosti v oblasti priemyslu, bývania a obnoviteľných zdrojov energie cez kreditnú linku Slovseff III. EnManage špecializovaný softwarový nástroj pre účely energetického riadenia.
17:50 18:10 Bechynský Štepán, Microsoft Aj z hlúpej budovy urobíte múdru 
(detaily prednášky)
Predstavte si, že sa staráte o budovu, ktorá má už niečo za sebou, ale radi by ste vedeli, čo sa v budove deje a je dôležité pre údržbu. Pre tento účel majú moderné budovy senzorové siete. Dodatočne vytvoriť senzorovú sieť je však finančne veľmi náročné. Podľa spoločnosti Texas Instruments tvorí 20%-80% nákladov na monitorovanie budov a ich „zakáblovanie“. Ďalšie náklady tvoria servery, ktoré budú informácie zo senzorov vyhodnocovať, posielať varovania a v prípade potreby aj ovládať zariadenia v budove. V prednáške uvidíte jedno z možných riešení, ako tento problém vyriešiť. Formou praktickej ukážky si predvedieme, ako pomocou bezdrôtovej siete SIGFOX a služby Microsoft Azure IoT Suit môžete tento problém vyriešiť s prijateľnými vstupnými aj prevádzkovými nákladmi.
18:10 18:40 Ing. Michlík Ján, Slovanet, a.s. Internet vecí v energetike 
(detaily prednášky)
Koncept prepojenia senzorov fyzikálnych veličín a smart meteringu pre efektívnejšiu správu energií alebo ako využiť IoT (Internet of Things) pre tie správne manažérske rozhodnutia. Ukážka detekcie anomálií prevratnou metódou rozoznávania typu elektrospotrebičov.
18:40 19:00 Russev Roman, Microsoft Slovakia Čo nasleduje po inteligentných budovách? 
(detaily prednášky)
Inteligentné budovy sú len začiatkom ich prepojenia so životom ich vlastníkov, správcov a nájomcov. Automatizované systémy a pohľad na ich potenciál, možnosti prepojenia a spolupráce s existujúcimi systémami ako aj informácie o prevádzke. Krátky pohľad na možnosti prichádzajúcich technológii Vám poskytne námety a inšpiráciu, z ktorých môžete ťažiť hneď.

Odborné semináre paralelne s prednáškami (max. 25 účastníkov)

17:00 17:40 Ing. Szabová Andrea, PhD., AS Property, s.r.o. / FM Institute Slovakia s.r.o. Seminár: Najčastejšie problémy vyskytujúce sa v property managemente 
(detaily prednášky)
Seminár zameraný na najčastejšie problémy vyskytujúce sa v property managemente (ako prevádzkové náklady, služby, energie, indexácie nájomného, reporting, budgetting, ale aj premeriavanie plôch, komunikácia atď.)
17:40 18:20 Ing. Masničáková Miroslava, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Seminár: Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi 
(detaily prednášky)
Povinnosti obcí a prevádzkovateľa kuchyne pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi, základné podmienky nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi a kuchynskými odpadmi.
18:20 19:00 Ing. Špalková Viera, PhD., Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Seminár: Nakladanie s odpadmi podľa nového zákona o odpadoch  
(detaily prednášky)
Zhrnutie najdôležitejších zmien v oblasti nakladania s odpadmi, ktoré prináša nový zákon o odpadoch.
19:00 20:30 VEČERA v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad
21:00 01:00 Spoločenský večer v bazénoch Blue Sapphire v AQUACITY Poprad, drinky, zábava. Prekvapenie večera :).

29.04.2016 (piatok)

8:00 8:45 Registrácia účastníkov

Energetický manažment

8:45 9:15 Ing. Kosa Pavol, Národná energetická spoločnosť, a.s. Energetický audit budov a/alebo certifikácia 
(detaily prednášky)
Prierezový pohľad na problematiku energetických auditov budov aj v súvislosti podporných programov a/ alebo vplyv systému hodnotenia energetickej hospodárnosti budov (certifikácie) v danom rámci.
9:15 9:40 Ing. Lukošík Peter, CityEnergy s.r.o. Možnosti využitia Energetického manažmentu ako Podpornej energetickej služby v komunálnej sfére 
(detaily prednášky)
9:40 10:10 Ing. Orlovský Milan, MBA, KOOR, s.r.o. Energetický manažment miest a obcí  
(detaily prednášky)
Praktické skúsenosti ESCO spoločnosti pri realizácii, prevádzke opatrení realizovaných systémom EPC. Vízia rozvoja pre mestá a obce, „rozumné mestá“, legislatíva, verejné obstarávanie, financovanie.
10:10 10:30 Prestávka na kávu
10:30 11:00 Ing. Oravec Gabriel, CHASTIA s.r.o. Možnosti využitia komplexného softvérového riešenia pre Energetický management v komunálnej sfére 
(detaily prednášky)
Je veľa ciest ako znížiť náklady na energie v súkromnej a komunálnej sfére. Jedno však majú všetky cesty spoločné. Počas celého procesu sa zhromažďuje veľké množstvo údajov, ktoré je dôležité správne a načas vyhodnotiť. V tejto oblasti Vám dokáže pomôcť softvérové riešenie, ktoré zabezpečí celý proces od zberu dát až po ich vyhodnotenie. Na základe výstupov zo systému sa môžete vy správne rozhodnúť a tak šetriť prostriedky. Lebo najlacnejšia energia je tá, ktorú netreba vyrobiť.
11:00 11:30 Ing. Kertész Ľuboš, Veolia Energia Poprad, a.s. Projekt EPC pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho celku - predstavy verzus realita 
(detaily prednášky)
Projekt EPC je pionierom vo verejnej správe na Slovensku. Spoločnosť Veolia sa pustila do neprebádaných vôd, jedná sa totiž o prvý EPC projekt na Slovensku. Službu energetického manažmentu poskytujeme pre 68 škôl a školských zariadenií. Jedná sa o bohaté spektrum technických zariadení na výrobu tepla (plyn, nákup tepla, biomasa, tepelné čerpadlá, uhlie), ktoré je treba spoľahlivo prevádzkovať. A s tým sú spojené préležitosti ale aj hrozby, o ktorých sa dozviete jedine z praxe.
11:30 11:50 Ing. Čurka Daniel, PhD., COFELY a.s. Vyhodnotenie prevádzky za rok 2015 na projekte EPC Malacky 
(detaily prednášky)
11:50 12:10 Prestávka na kávu
12:10 12:30 Peter Milan, Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. Zefektívnenie výroby a využitia stlačeného vzduchu vo výrobnom závode Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. 
(detaily prednášky)
Prednáška sa venuje identifikácii potenciálov uspor pri výrobe a využívaní stlačeného vzduchu v závode. Ďalej predstavuje a navrhuje riešenia, tak aby ich bolo možné aplikovať v praxi pri prijateľných nákladoch a akceptovateľnej miere zmien pracovných postupov a zásahov do technológií.
12:30 12:50 Ing. Kuliaček Peter, Viessmann s.r.o. Riešenie alternatívnych zdrojov v prevádzke TESCO Poprad a v Hoteli Tenis vo Zvolene  
(detaily prednášky)
TESCO Poprad - využitie reverzibility tep. čerpadiel vzduch-voda s nadväznosťou na plynovú kondenzačnú techniku. HOTEL TENIS Zvolen - využitie solárnej termickej techniky v kombinácii s centrálnym zásobovaním tepla.
12:50 13:20 Hečko Radim, IMI Hydronic Engineering Riešite problémy s vykurovaním alebo chladením? 
(detaily prednášky)
Takmer každá vykurovacia a chladiaca sústava má potenciál ušetriť viac energie a vytvoriť požadovaný komfort bez sťažností
13:20 13:40 Čech Dominik, MBA, Enprom s.r.o. Disagregácia spotrieb elekrickej energie analýzou siete 
(detaily prednášky)
Pre dobrého energetika je pre návrh úsporných opatrení a ich vyhodnocovanie kľúčové poznať priebehy spotrieb jednotlivých zariadení. Je to možné dosiahnuť napríklad submeteringom, ale existujú aj iné metódy, jednu Vám ukážem.

Exkurzia

14:00 15:00 Exkurzia vo výrobných priestoroch TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad 
(detaily prednášky)
Prevedieme vás výrobným procesom výroby kotlového vagóna. Od delenia materiálu, cez operácie tvarovania, zvárania polokotlov, tlakové skúšky, sedlovanie, montáže bŕzd, konečná príprava a finálny predaj zákazníkovi.